‎در باره ما

‎‎ایرانیان گرامی! بیش از ده سال از شکل گرفتن تشکل ما گذشت.
‎در شرایطی که کمیته نجات شکل گرفت و بنا به نیاز به اقدام فوری برای دفاع از محکومین بیدادگاه ج . ا. ایران در شهر شیراز برنامه کار تشکل بطور فشرده و موجز تدوین گردید. اکنون که بیش از ده سال ‎از فعالیت هایمان میگذرد بنظر میرسد که باردیگر شکافتن و تشریح  مواضع و اهداف کمیته بر اساس موارد مطروحه در این برنامه ضروری می باشد:

تشکل بین المللی نجات ایرانیان حرکتی است بین المللی، دمکراتیک، مستقل و فراسازمانی که از مخالفین نقض حقوق بشر در ایران تشکیل شده و به شیوه دمکراتیک توسط اکثریت آراء اعضای هیئت اجرائی کمیته تصمیم گیری و عمل مینماید. هیئت اجرائی تشکل توسط اعضاء تشکل انتخاب و برابر آئین نامه داخلی برای دوره مشخصی اداره تشکل را بعهده دارد.

اهداف:  ما
‎1- فارغ از مسائل سیاسی، قومی، مذهبی و نژادی برای نجات افرادی که در ایران تحت خطر نقض حقوق بشر هستند                                  
‎2 - برای دفاع  از محکومین بیدادگاه های رژیم ج.ا. ایران                                                   
‎3-  برای مبارزه بر علیه قوانین غیر انسانی حاکم بر ایران...
‎4- برای افشاء نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی های اساسی از سوی رژیم ج. ا. ایران                          
‎5- برای دفاع از جنبش های اجتماعی مردم ایران وتلاش برای انعکاس هر چه بیشتر آنان                   
‎6- تلاش برای حفظ محیط زیست همچمین  فرهنگ وهنر وافشاء سیاستهای مخرب محیط زیست- فرهنگی رژیم حاکم بر ایران.                               
‎7- اشاعه فرهنگ همیاری از طریق اتحاد عمل مبارزاتی بین فرهنگی                                         
‎کلیه اقدامات این تشکل بجهت اهداف فوق، مطابق و در پشتیبانی از منشور بین المللی حقوق بشر خواهد بود.                                                               

 IRAN SOS
ایران اس او اس٬ تشکل بین المللی نجات ایرانیان جمعی است بین المللی، دمکراتیک ، مستقل و فراسازمانی. این تشکل خود رابین المللی میداند زیرا از ملیت های گوناگون   تشکیل شده و بر اساس اتحاد عمل مبارزاتی بین فرهنگی فعالیت میکند.                                        
IRAN SOS
‎ایران اس او اس٬ خود را دمکراتیک میداند زیرا بر اساس روابط و ضوابط دمکراتیک شکل گرفته است، کار میکند، از خواسته و حقوق دمکراتیک برای توده های دربند رژیم ج. ا. ایران دفاع میکند و خواستار اجرای کامل قوانین دمکراتیک و آزادی های اساسی در جامعه ایران بوده و از خواست مردم ایران برای برقراری نظامی دمکراتیک در این کشور دفاع میکند. استقلال این تشکل بدین گونه تعریف می شود که بهیج جریان و سازمان و حزبی وابستگی ندارد. استقلال مواضع و عملکرد خود را فدای دنباله روی نمی سازد ... فراسازمانی است زیرا به مواضع مندرج در برنامه کار خود پایبند است و آنرا اصول کار خود میداند. از همکاری افراد با گرایشات گوناگون سیاسی مترقی و انقلابی و دیگر تشکل های عیر دولتی دمکراتیک در چارچوب احقاق حقوق دمکراتیک توده های در بند ایران حمایت می کند، وابستگی بدانان را درست نمی داند....
IRAN SOS
‎ایران اس او اس٬ از خواست بر حق مردم ایران در جهت استقرار نظامی دمکراتیک با توجه به اصل جدائی کامل دین از دولت که با رای مستقیم مردم ایران و در یک شرائط و بستر دمکراتیک بوجود آید حمایت میکند..            ..
‎از نظر ما  این خواست بیش از 90 % توده های در بند جامعه ایران است و هر تشکلی که ادعای دمکراتیک بودن دارد باید در مسیر تائید این خواست توده های  ایران گام بردارد و با آنان همصدا گردد و خواهان نابودی روابط غیر انسانی و غیر دمکراتیک فاشیست های مذهبی حاکم بر ایران  باشد. عملکرد رژیم فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران در طول ‎سی و شش سال گذشته نشان داده است که تمامی جناحهای آن علیرغم تضاد منافع و روش ها، در سرکوب توده ها ، در پایمال کردن حقوق  دمکراتیک توده ها، در بسط و تحکیم قوانین فاشیستی- مذهبی اتحاد و اشتراک دارند. بنابراین توده های مردم و بطور کلی جامعه ایران به آزادی و دمکراسی نخواهد رسید مگر با تغییر زیر بنائی و نابودی روابط غیر انسانی و غیر دمکراتیک حاکم .                                                             
IRAN SOS
‎ایران اس او اس٬ از خواستهای دمکراتیک مردم در بند ایران و از مبارزات آنان در این چارچوب دفاع میکند و خواستار برقراری روابط دمکراتیک در جامعه ایران است. دفاع از مبارزات مردم ایران برای کسب آزادی های دمکراتیک، بدون افشاء گری علیه جنایات رژیم ارتجاعی ج.ا. ایران که مسبب اصلی لگدمال شدن حقوق دمکراتیک اولیه و انسانی توده هاست ممکن نمی باشد. خواست کسب حقوق اولیه و اساسی آزادی خواهانه بدون اینکه سیاست و اعمال این رژیم که با قوانین ارتجاعی خون مردم ایران را در شیشه کرده است، قویا محکوم گردد، میسر نمی شود.

بنابراین مبارزه و دفاع از قربانیان رژیم حاکم بر ایران که در خطر حصر، شکنجه، سنگسار، قطع  اعضای بدن، اعدام و... قرار داردند، فارغ از مسائل سیاسی ، قومی ، مذهبی و نژادی وظیفه ای انسانی و دمکراتیک است. دفاع از محکومین بیدادگاه های رژیم ایران، افشاءگری علیه سرکوب ها و حق کشی ها ، مبارزه بر علیه قوانین غیر انسانی حاکم شده از طرف رژیم ایران نظیر قصاص و غیره ، افشاء نقض حقوق بشر و سرکوب آزادیهای اساسی ، وظیفه سنگین تری بر دوش انسان های دمکرات قرار میدهد ، بنابراین خواست آزادی بیان، حق تجمع ، تشکل، حق اعتصاب و ... از خواست های اولیه دمکراسی است.

بدون مبارزه و افشاء گری علیه اعدام ها ، تبعیض جنسی، نژادی و قومی ، حقوق اقلیت های مذهبی و دگر اندیشان بویژه حقوق زنان، کودکان ، پناهندگان و تخریب محیط زیست نمی تواند صحبتی از دمکراسی خواهی در میان باشد .                                        
IRAN SOS
‎ایران اس او اس٬ اعتقاد دارد که جامعه ایران قربانی اعمال خشونت سیستماتیک دولتی است که سایه شوم خود را بر جای جای جامعه مصیبت زده ایران انداخته است. از نظر ما آسیب های اجتماعی موجود نیز ثمره تائیر خشونت های بکار گرفته شده در جامعه میباشد. جامعه ایران نیاز به جامعه درمانی دارد و این مهم تنها میتواند در یک فضا و بستر دمکراتیک انجام پذیرد.

از نظر ما نیروهای اجتماعی ایرانی از آنجائیکه در دوران و شرائط دمکراتیک رشد ننموده اند و همواره مورد سرکوب و برخورد های خشن و غیر دمکراتیک قرار داشته اند نیز از این امر مستثنی نیستند. ما اعتقاد داریم که میتوان با برقراری ساختاری مردمی  و بکار گیری شیوه های دمکراتیک در راه  خشونت زدائی و دمکراتیزه کردن جامعه و نیروهای اجتماعی ایران گام  برداشت.  

امیدواریم که در حد توان خود بتوانیم در راستای این مهم گام برداریم ضمن آنکه کوشش برای ایجاد زمینه های اتحاد و همکاری با نیروها، افراد و دیگر تشکل های دمکراتیک ، مترقی و انقلابی را نیز وظیفه خود میدانیم.                                             
‎اینک که وارد دهمین سال فعالیت این تشکل میگردیم جای آن دارد که از تمامی آزادگانی که در طول ده سال گذشته ما را مورد حمایت و تشویق فرار دادند صمیمانه سپاسگزاری نمائیم...

بطور حتم تاکنون اشکالاتی در حرکاتمان بوده و تلاش داریم که اشکالات را از خود دور کنیم. مانند همیشه انتقادات را با آغوش باز پذیرا هستیم و انتقاد و انتقاد از خود را تنها روش و شیوه دمکراتیک در برخورد با موانع و مشکلات میدانیم.

هر چند که از بدو حرکت مورد بی مهری عده ای از مدعیان دروغین قرار گرفتیم و تا کنون توطئه های عدیده ای بر علیه تشکل ما  و فعالینش براه انداخته شده اما با ایمان به پیروزی راهمان، استوار و پایدار و بدون توجه به توطئه ها و عوام فریبی ها به حرکت خود ادامه داده و میدهیم.

‎خوشحالیم که در طول سالهای گدشته ‎شکل گیری تشکلات و سازمانهای حقوق بشر رو به گسترش بوده و هست‫.‎ در همین راستا دهها سازمان و تشکل حقوق بشری در ایران و خارج ایران شکل گرفته است ‫‎ و دفاع از حقوق بشر به عنوان یک ضرورت در بین نیروهای مردمی روزبروز بیشتر افزایش میابد.‬

ما دست تمامی نیروهای اجتماعی و حقوق بشر را بار دیگر بگرمی میفشاریم و به تمامی آنان درود میفرستیم‫.‬

در طول دهسال گذشته همواره تلاش نمودیم که پایگاهی باشیم برای درج اخبار٬ گزارشات  مقالات و‫…‬ کلیه فعالان حقوق بشر‫.‬ پایگاه اینترنتی ایران اس او اس  تاکنون چندین بار مورد هک قرار گرفته ولی کوشیده ایم که تا حد امکان آرشیو خود را همچنان فعال نگه داریم‫.‬

در اینجا جا دارد که از تمامی نیروهای آزادیخواهی که از طریق حمایت های خود و انعکاس بخشیدن پیامها، بیانیه ها، و اطلاعیه ها ما را همیاری نموده و مینمایند سپاسگزاری نمائیم و امید داریم که این گونه همیاری ها روز بروز توسعه یابد. 

                                          
‎کمیته بین المللی نجات ایرانیان
IRAN SOS

مطالب مرتبط

تعداد بازدید مطالب
10070948

مسیر یاب

محل قرارگیری: صفحه اصلیاخبار‎در باره ما

آرشیو

بازگشت به بالا