مطالب

کمک مالی

‎برای پیشبرد اهداف انساندوستانه تشکل٬ به کمک مالی شما نیازمندیم!

‎شما میتوانید ‎با واریز نمودن ‎کمک مالی به حساب بانکی تشکل بین المللی نجات ایرانیان٬ با ما در پیش برد پروژه ها حقوق بشری همیاری نمایید. لطفن در هنگام واریز عبارت کمک مالی ( Donation ) را قید فرمایید.

 Erste Bank
Acoount Nr.: 28934019400
BLZ: 20111
IBAN: AT212011128934019400
BIC: GIBAATWWXXX
Internationales Rettungskomitee

 

مطالب مرتبط

بازدیدهای محتوا
5027756

مسیر یاب

موقعیت شما: صفحه نخست

کمک مالی

برای پیشبرد اهداف انساندوستانه به کمک مالی شما نیازمندیم

Erste Bank

Acoount Nr.: 28934019400

BLZ: 20111

IBAN: AT212011128934019400

BIC: GIBAATWWXXX

Internationales Rettungskomitee

بازگشت به بالا