روزشمار رویدادهای کارگری در ایران – مرداد ۱۳۹۹ منتشر شد

از انتشارات نهادهای همبستگی با کارگران در ایران – خارج کشور تهیه و تنظیم توسط: فعالین نهادهای همبستگی با کارگران در ایران – کلن

سه شنبه ۰۴ شهریور، ۱۳۹۹-۲۰۲۰-۰۸-۲۵-SOS Iran- در این شماره: مطالبات و مبارزات کارگران – حقوق های عقب افتاده  اخراج و تعطیلی کارخانجات و شرکت ها – خصوصی سازی –  حوادث محیط کار – سرکوب، زندان و …