بیست و نهم اکتبر، هفتم آبان، روز کورش بزرگ، روز صدور منشور حقوق‪ ‬بشر او، خجسته باد

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد : بیست و نهم اکتبر، هفتم آبان، روز کورش بزرگ، روز صدور منشور حقوق‪ ‬بشر او، خجسته باد!
وقتی چهره ی کورش بزرگ در قرن بیست و یکم نیز‪ ‬می درخشد