مصطفی پور محمدی؛ افتخار میکنیم دستور خدا را درباره منافقین اجرا کردیم

یکشنبه ۰۸ شهریور ۱۳۹۵-۲۰۱۶-۰۸-۲۹-IranSOS- مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری و از اعضایهیئت مرگ، در ادامه واکنش های زنجیره ای به انتشار فایل صدای آیت الله منتظری و طرح دوباره قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ گفتما افتخار می کنیم که دستور خدا در رابطه با منافقین را اجرا کردیم و در مقابل دشمنان خدا و ملت با قدرت ایستادیم و مقابله کردیم”.

ادامه خواندن “مصطفی پور محمدی؛ افتخار میکنیم دستور خدا را درباره منافقین اجرا کردیم”