يورش گارد ويژه زندان به سالن ١٠ زندان رجايي

یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۳- ۲۰۱۴-۰۶-۰۱ -IranSOS- به منظور تفتيش واحد ٤ سالن ١٠ زندان رجايي شهر، بيش از ٧٠ تن از مأموران امنيتي اين زندان به اين واحد حمله برده و بعد از بازديد تمامي وسايل زندانيان ، به آنها بي احترامي كرده اند. بنابه گزارش كمپين دفاع از زندانيان سياسي و مدني ، امروز شنبه دهم خرداد ماه بيش از ٧٠ نفر از مأموران زندان رجايي شهر به واحد ٤ سالن ١٠ اين زندان حمله برده و بعد از بي احترامي به زندانيان ، تمامي وسايلهاي آنها را بهم ريخته و بعضي از وسايل شخصي اين زندانيان را با خود برده اند.