‎تمامی کارگران قند فسا به کار خود بازگشتند

دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۱۱-۱۶-IranSOS- با تامین مقدار محدودی شکر خام به عنوان مواد اولیه برای کارخانه قند فسا، تمامی کارگران فصلی این کارخانه به سر کار بازگشتند. منابع خبری ایلنا در قند فسا از شروع به کار کامل بخش تصفیه  شکر خام این و بازگشت به کار ۱۷۵ کارگر فصلی این کارخانه خبر دادند.