وضعيت دشوار پناهجويان کرد ايرانى در تركيه

ما پناهجويان كرد ايراني(شمال عراقي) از اواخر سال ۲۰۰۱ به قصد خلاصي از نا امني
وشرايط رقت بار واينده تاريك ونامعلوم زندگيمان در عراق با تحمل مشقات فراوان وارد
تركيه شده وخود را به كميساريايي عالي پناهندگان دفتر تركيه معرفي كرده ايم.
ما مدتهاي مديد عضو احزاب وسازمانهاي سياسي ايران بوده و در صفوف اين احزاب وسازمانها
برعليه نظام مستبد حاكم برايران مبارزه كرده و در اين راه بارها از طرف اين رژيم مورد ترور و
تهديد قرار گرفته ايم ،

با اين وصف وبه اميد مساعدت وهمياري كميسارياي عالي پناهندگان جهت اسكان
دهي در كشورثالث امن مدت نزديك چهار سال است كه در تركيه در انتظار نگه داشته شده ايم ، اما
در اين مدت كميسارياي عالي پناهندگان نه تنها به مفاد مندرج در كنوانسيون ۱۹۵۱مختص به حقوق 
پناهندگان عمل نكرده بلكه عدم مسئوليت ولا قيدي خود را در خصوص سر نوشت ما اشكارا به نماش گذاشته
وخود به سدي در مقابل رسيد به خواسته هايمان تبديل شده است با وجود اين شرايط كه بر ما تحميل شده
راهي جز اعتراض براي رسيدن به حقوق انسانيمان وجود ندارد . لذا ما پناهجويان موسوم به كيسهاي شمال
عراقي مستقر در شهروان تركيه تا تامين مطالباتمان هر روز ازتاريخ ۶/ ۶/ ۲۰۰۵ ساعت ۳۰/۸ تا ۵ عصر پايان وقت اداري در مقابل دفتر كميسارياي عالي پناهندگا ن دراين شهر همراه با تجمع اعتراضي ديگر
پناهجويان شمال عراقي در شهرانكارا تجمع اعتراضي خواهيم كرد . مطالبات ما به قرار زير ميباشد:

۱ـ لغو تمام توافقنامه ها وقرار هاي كه حقوق پناهندگي مندرج در كنواسيون ۱۹۵۱ را از ما سلب مي كند!

۲ ـ انتقال سريع وبدون قيد وشرط به كشورهاي پناهنده پذير

۳ـ تاز مان انتقال ، پرداخت كمكهاي مستمر مالي وپزشكي مكفي.

ما پناهجويان همه احزاب ، سازمانهاي سياسي، ومدافعان حقوق پناهندگي ، ونهادهاي مدافع حقوق
انسان ومردم ازاديخواه را به حمايت از خواسته هاي برحقمان فرا ميخوانيم وخودرا شايسته وسيعترين
پشتيباني پيگير از جانب انها ميدانيم .
۶/۶/۲۰۰۵

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © ۱۴۰۳ استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است. All rights reserved.ارسال