طوفان توییتری #۲۰۰۰Days برای آزادی عبدالفتاح سلطانی، وکیل حقوق بشری

پنجشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۵-۲۰۱۷-۰۳-۰۲-IranSOS خانم مائده سلطانی، فرزند عبدالفتاح سلطانی، وکیل حقوق بشری و یکی از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر، به مناسبت ۲۰۰۰ روز حبس ایشان با ارسال پیامی از همگان درخواست کرده امروز در طوفان توییتری برای آزادی او مشارکت کنند. او از جمله نوشته است: 

«حبس پدرم اول مارس ۲۰۰۰ روزه شدبه مناسبت این روز غمگین کمپینی آغاز شده و امیدواریم که با طوفان توییتری فرداشب  بتوانیم به هدفمان برسیم.

 

طوفانتوییتری

#۲۰۰۰Days

 پنجشنبهساعت۸شببهوقتتهران 

۱۷:۳۰بهوقتاروپایمرکزی 

۱۱:۳۰بهوقتشرقآمریکا»

 

 

ما به سهم خود از طریق 

@fidh_fa

 در این کمپین شرکت خواهیم کرد

 

متن پیشنهادی جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران به فارسی:

 

@Khamenei_fa @Rouhani_ir عبدالفتاح سلطانی را آزاد کنید.دفاع از حقوق_بشر جرم نیست #FreeSoltani #ForFreedom #2000Days http://freedom-defenders.org

 

متن پیشنهادی به انگلیسی: 

#Iran @Khamenei_ir @HassanRouhani #2000Days @JZarif #FreeSoltani! Defending human rights is not a crime #ForFreedom http://freedom-defenders.org/  

——————-

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر سه سال پیش در مارس ۲۰۱۴ کمپینی برای آزادی مدافعان حقوق بش (از جمله عبدالفتاح سلطانی) به راه انداخت. بعضی از مدافعان حقوق بشر همچون محمد سیف‌زاده در این میان آزاد شده‌اند. در بیانیه این کمپین در آن زمان از جمله آمده است:

«فدراسیونبینالمللیجامعههایحقوقبشر «کمپینِبرایآزادی» (ForFreedom#) رابرایسرعتبخشیدنبهآزادی۱۶تنازاعضایزندانیخوددرسراسرجهانآغازکرد. «کمپینِبرایآزادی» (ForFreedom#) دارای یک وبگاهیکتصویربرانگیزنده ویکهشتگ (ForFreedom#) است. «کمپینِبرایآزادی» (ForFreedomm#) قصدداردصدایکسانیباشدکهازتماممدافعانحقوقبشرزندانیدفاعمیکنند.

 عبدالکریملاهیجی،رییسفدراسیونبینالمللیجامعههایحقوقبشر،بانقلشعاراینکمپینگفت: « اگرماسخنبگوییم،آنهابیرونمیآیند. دستیافتنبهآزادیمدافعانحقوقبشریکهخودسرانهزندانیشدهاندآرزویغیرعملینیست. بسیجنیروهایماهرسالبهآزادیشماریازآنهامیانجامد. »

وبگاهاینکمپینوضعیت۱۶عضوفدراسیونبینالمللیجامعههایحقوقبشرراکهدربحرین،بلاروس،ایران،ازبکستان،سوریه،تایلندوترکیهزندانیهستند،شرحمیدهد. دراینوبگاه،سازمانهایعضوفدراسیونبینالمللیجامعههایحقوقبشروهمکارانآنهامیتوانندبهمعرفیدیگرمدافعانحقوقبشرزندانیبپردازند.

اینکمپینبهزبانهایانگلیسی،اسپانیاییوفرانسویبهراهافتادهاستوبهزودیبهزبانهایعربیوروسینیزترجمهمیشود.

باکلیکدر اینجا بهصفحهکمپینبرویدوعکسهایمدافعانحقوقبشرزندانیعضوفدراسیونبینالمللیجامعههایحقوقبشرراببینید

متن کامل این بیانیه را در اینجا ببینید: http://www.fidh.org/article15031

 

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر)ـ

——————————————-

League for the Defence of Human Rights in Iran (LDDHI) – FIDH member 

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر)ـ

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *