بیشترین شیوع مصرف موادمخدر به «کارگران» رسید

دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶-۲۰۱۷-۱۲-۱۸-IranSOS- مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به وضعیت شیوع مصرف مواد مخدر در ایران، گفت: ۵٫۴ درصد در میان جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال ایران به مواد مخدر اعتیاد دارند که از این میان جامعه کارگری در محیط‌های صنعتی با ۲۲٫۳ درصد بیشترین شیوع مصرف مواد مخدر را دارند.

 

بهگزارشایسنا، حمید صرامی در شصت و یکمین جلسه کمیته فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر که با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور برگزار شد، گفت: در سال ۹۴، ۲٫۱ درصد از دانش آموزان مقطع متوسطه دوم از مواد مخدر استفاده کرده‌اند. همچنین در سال ۹۰ تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر بیش از سه میلیون و ۳۹۱ هزار نفر (۶٫۹ درصد) در سطح وابستگی تا وابستگی شدید بود.

وی در ادامه با بیان اینکه در سال ۱۳۹۴ تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر به دو میلیون و ۸۰۲ هزار و ۸۰۰ نفر (۵٫۳۹ درصد) کاهش یافته است، اظهار کرد: از این تعداد نزدیک به یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر مصرف کننده غیرمستمر مواد مخدر بودند.

مدیرکلدفتروتحقیقاتآموزشستادمبارزهباموادمخدربااشارهبهشرایطجهانیتولیدومصرفموادمخدرتصریحکرد: درسطحجهانیآمارمصرفکنندگانموادمخدراز ۲۶ میلیوننفربهبیشاز ۲۹ میلیوننفردربینجمعیت ۱۵ تا ۶۴ سالهافزایشیافتهاست. اینبهآنمعنیاستکهنرخشیوعموادمخدردرسطحجهانیاز ۴٫۹ به ۵٫۹ درصدرسیدهاست. اینآمارهانشانمیدهندکهبایددرکشورنسبتبهافزایشتولیدومصرفموادمخدرآمادگیداشتهباشیم.

صرامیدرادامهبااشارهبهافزایشمصرف ۳۴۵ درصدیروانگردانهاازسال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ افزود: پیامدهایاینافزایشدرسطحجهانیکاهشسنمصرفورشدشیوعدرنوجوانانوجوانان،افزایشمصرفموادمخدردرزنان،شاغلینوتحصیلکردگاناست. همچنیننهادخانواده،محیطهایآموزشی،محلاتومحیطهایکاریباافزایشمصرفموادمخدرضربهپذیرخواهندشدودرنهایتتمایلبهمصرفهمزمانوترکیبیموادافزایشمییابد.

وی با اشاره به اینکه حدود ۷۰ درصد از زمین‌های زیر کشت خشخاش در جهان در افغانستان قرار دارد، گفت: تولید تریاک در افغانستان از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۷ با رشد ۴۷۶۵ درصدی همراه بوده است.

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به جهت گیری‌های کلی ستاد مبارزه با مواد مخدر در چهار سال اخیر تصریح کرد: مشارکت موثر لایه‌های مختلف اجتماعی، اتخاذ استراتژی‌های واقع بینانه، تقویت دانش برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی، انتشار تحقیقات با پرهیز از رویکرد امنیتی و سیاسی، افزایش حساسیت، دغدغه و نقش آفرینی در لایه‌های مختلف دولت و ملت و تمرکز بر اقدامات حرفه‌ای عملیاتی در مرزهای شرقی کشور از جمله این جهت گیری‌ها بوده‌اند.

وی در ادامه از اولویت بخشی به برنامه‌های پیشگیری اولیه از اعتیاد اشاره کرد و افزود: ضربه زدن به شبکه‌های تولیدماده شیشه، ساماندهی معتادان متجاهر تمرکز بر مقابله با تولید، قاچاق، عرضه و مصرف مواد مخدر و روانگردان‌های پرخطر با مطالبه گری و ارزشیابی دستگاه‌های اجرایی از دیگر برنامه‌های چهار سال اخیر ستاد مبارزه با مواد مخدر بودند.

کاهشتعدادمصرفکنندگان «شیشه»

پیشبینیافزایشتعدادمصرفکنندگانموادمخدربهبیشاز ۳ میلیونو ۳۰۰ هزارنفر  درسال  ۱۴۰۴

مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر اینکه مصرف کنندگان ماده شیشه از ۲۶ درصد در سال ۹۰ به هشت درصد در سال ۹۴ کاهش یافته‌اند، گفت: طی ۱۲ سال اخیر ضمن انهدام ۱۹۶۷ کارگاه تولید شیشه و کشف بیش از ۲۴ تن ماده محرک شیشه در کشور و انجام تبلیغات لازم به این کاهش دست یافته‌ایم.

صرامی در ادامه با اشاره به نگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان‌ها توضیح داد: در سال ۹۳ نزدیک به ۲۴٫۷ درصد از مردم نگرش بینابین و مثبت به مصرف مواد مخدر داشتند.

وی با اشاره به پیش بینی روند مصرف مواد مخدر در ایران سال ۱۴۰۴ گفت: پیش بینی می‌شود مصرف کنندگان مواد مخدر از دو میلیون و ۸۰۲ هزار نفر به بیش از سه میلیون و ۳۱۶ هزار نفر افزایش یابند.

وی در ادامه با ابراز امیدواری از ایجاد رشته دکتری پیشگیری از اعتیاد در دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: گسترش طرح‌های تحقیقاتی کاربردی و مبتنی کردن اقدامات امر مبارزه و پشتوانه‌های علمی و دانش بومی باعث شده است تا با رشد ۶۸۰ درصدی در پژوهش و رشد ۶۸۷ درصدی پایان‌نامه‌های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و رشد ۱۳۹ درصدی مقالات علمی در امر مبارزه نرم افزاری و سخت افزاری در سال‌های ۹۵ و ۹۶ نسبت به سال ۹۲ وربرو باشیم.

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به آسیب‌های حوزه پیشگیری اولیه از اعتیاد اظهار کرد: عدم بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استانی، در اولویت نبودن رویکرد پیشگیری از اعتیاد، محدود بودن نرخ سطح پوشش برنامه‌های کاهش تقاضا به ویژه در طیف دانش آموزان و دانشجویان از جمله این آسیب‌هاست.

وی ضعف در تهیه بسته سیاستی جامع و مشخص در خصوص پیشگیری از مصرف مواد مخدر را در سطح کارخانجات و سازمان‌ها را از دیگر آسیب‌های حوزه پیشگیری اولیه از اعتیاد عنوان کرد و گفت: ضعف در بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و مشارکت سازمان‌های غیردولتی و همچنین عدم تمایل بخش خصوصی در پیشگیری از اعتیاد، عدم بهره‌گیری موثر از فضای مجازی و ضعف در غنی سازی اوقات فراغت از دیگر آسیب‌های این حوزه هستند.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © ۱۴۰۲ استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است. All rights reserved.ارسال