‎دیوان محاسبات رژیم ایران منتشر کرد: ‎تخلفات مالی گسترده پروژه فرودگاه خمینی و آزاد راه تهران-پردیس

یکشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۲ – IranSOS – گزارش دیوان محاسبات ‎رژیم ایران از عملکرد طرح فرودگاه بین المللی خمینی و طرح آزاد راه تهران – پردیس حکایت از تخلفات مالی گسترده در این دو طرح وزارت راه و شهرسازی دارد. به گزارش مهر، ‬دیوان محاسبات بر اساس قوانین و مقررات به صورت متداول گزارشاتی را از عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای بودجه به کمیسیون های مجلس شورای اسلامی ارائه می کند. متن زیر بخشی از گزارش دیوان محاسبات از عملکرد ۶ ماهه وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۲ است.