ما همه با هم هستیم!

دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۱۱-۱۶-IranSOS- فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان عضو آن در فرانسه، «جامعه‌ی حقوق بشر و شهروندان» (LDH) امروز بیانیه‌ی مشترکی به‌شرح زیر منتشر کردند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان عضو آن در فرانسه، «جامعه‌ی حقوق بشر و شهروندان» (LDH)، قاطعانه و با صراحت حمله‌های تروریستی شب ۱۴ـ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ در پاریس و سان دنی را محکوم می‌کنند.