رهایی ۳ زندانی از اعدام همزمان با صدور حکم اعدام برای یک زندانی 

دوشنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۸-۲۰۲۰-۰۱-۲۷-SOS Iran- سه زندانی در استان های آذربایجان غربی، فارس و گلستان که پیشتر در پرونده هایی جداگانه از بابت اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بودند، با گذشت اولیای دم از مرگ رهایی یافتند. همچنین در خبری دیگر، یک زندانی محبوس در زندان قزلحصار که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، در پرونده ای دیگر به اتهام “قتل” هم بندی خود بار دیگر توسط شعبه یک دادگاه کیفری استان البرز به اعدام محکوم شد.