در مریوان خفه کردن مشکوک مردم همچنان ادامە دارد

پنج شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ -IranSOS- در ماە گذشتە جسد چندین نفر از ساکنین این شهر در اطراف مریوان پیدا شدە است کە دیروز ٩ اردیبهشت ماە ١٣٩٣ نیز سە نفر دیگر بە اسامی این افراد اضافە شد. بنا بر اطلاعات رسیدە شدە بە جمعیت حقوق بشر کردستان در ماە گذشتە جسد  ٨ نفر کە بە صورت مشکوک بە دار اویختە شدەاند در مناطق مختلف توسط ساکنین مریوان پیدا شدە است و تنها در زمان آمادە کردن این گزارش سە حادثە مشکوک بە دار آویختن نیز بە انها اضافە شدە است.

بنا بە اطلاعاتی کە بە دست جمعیت حقوق بشر کردستان ( ک م م ک) رسیدە است افرادی کە خود را بە دار کشیدەاند و یا آنها را بە دآر کشاندە اند عبارتند از
عبدللە واحدی ١٩ سالە کە جسد وی همچنان کە بە دار اویختە بود در پشت قبرستان درویش نزدیک زریبار پیدا شدە است
دانا خونکە اهل روستای سرنژمار مریوان و ساکن شهرک جوجەسازی کە جسد وی بر دار  در منزل شخصی وی پیدا شدە است
فتح اللە خیالدوز ساکن کورەی موسوی شهر مریوان و اهل روستای روار کە نزدیک بە ٤٠ سال سن داشت. جسد وی نیز در نزدیکی کورەی موسوی پیدا شدە است.
بهزاد برودمند اهل شهرک نودشە در اورامان و ساکن خیابان مردوخ در مریوان ، جسد وی در انبار فرش فروشی وی پیدا شدە است.
شهرام   فاطمی ١٦ سالە اهل روستای برقلا ، جسد وی در مابین شهرک جوجەسازی و روستای بر قلا بر دار پیدا شدە است.
سامان ابراهیمپور ٣١ سالە اهل بوکان و ساکن مریوان ، جسد وی بر دار در منزل خصوصی خود در محلە گولشن در میدان ناری  پیدا شدە است ، سامان متاهل بودە ، شغل وی حلاجی بودە است.
کاوە کریمیان ٢٥ سالە و اهل روستای موسکی در اطراف مریوان کە سرباز وظیفە بودە است در حالی کە بە دار آویزان بود پیدا شدە است و او اکنون در بیمارستان مورد مداوا قرار دارد.
محمد حسینی اهل کرمان در پادگان مریوان مشغول انجام سربازی بودە است کە با شلیک تیر زخمی شدە بود کە او نیز در بیمارستان مورد مداوا قرار دارد.
قبلا کاربدستان حکومتی در شهر مریوان ‌هیچ اشارەایی بە موج بە دار اویختنهای  مشکوک نکردەبودند اما زمانی کە جمعیت حقوق بشر کرد در هفتە گذشتە گزارشی در این مورد انتشار داد، فرماندار مریوان در یک مصاحبە تلویزیونی و طی یک گزارش روزنامەایی با  توجیە  کردن اینکە  این بە دآر اویختە شدن این افراد مشکوک نیست و این افراد خود مرتکب خودکشی شدەاند و اینکە امار خود کشیها در مریوان نسبت بە سال  بشدت کاهش یافتە است. او همچنان گفت کە علت خودکشی مسائل خانوادگی و مالی بودە است.
بر طبق اطلاعات بە دست امدە کاربدستان حکومتی سعی بر ان دارند با سرپوش نهادن، طوری جلوە دهند کە این افراد خود مرتکب خودکشی شدە اند و مرگ انها  در مناطق دور افتادە و دور از خانە خود بە بە هیچ وجە مشکوک نیست.
بر طبق گزارش فعالان مدنی جمعیت حقوق بشر کردستان در چند دهە گذشتە هیچگاە جنین موجی از خودکشی در شهر و اطراف مریوان رواج نداشتە است و همین مسئلە جای پرسش را برای اهالی منطقە ایجاد کردە است کە چرا همە این افراد با طناب ابی رنگ  خود را بە یک حالت مشابە بە دار زدەاند و چرا این افراد از شیوهای دیگر خودکشی استفادە نکردەاند.
بر طبق همان گزارش اهالی شهر مریوان بسیار نگران هستند و شایعاتی بسیار در این رابطە در میان مردم پخش شدە است و همین شایعات مردم شهر را بسیار نگران کردە و در ترس و رعبت بسر میبرند.
همچنان افراد کارشناس و سرشناس  اهل مریوان کە از وصعیت شهر مریوان اگاهی کامل دارند بر این اسرار دارند کە این حادثەها مشکوک بودە و از اهالی شهر مریوان میخواهند کە بسیار  با درایت و هوشیارانە با مسئلە برخورد کردە و از ترس و واهمە خودداری کنند.
جمعیت حقوق بشر کردستان   


Webb:  www.kmmk.info
E Mail: info@kmmk.info
Tel:  ۰۰۴۶ ۷۶ ۵۹ ۵۹ ۵۸۹
Facebook: https://www.facebook.com/kmmkurdistan

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *