‎اسامی کارگران بازداشتی در سال ۱۳۹۲

پنج شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ -IranSOS- کارگران ایران همواره در طی سالهای اخیر از تعویق حقوق خود توسط کارفرما ناراضی بوده و اعتراضاتی را در همین رابطه برگزار میکنند، سال گذشته نیز بیش از ۱۰۰ گزارش توسط نهادهای کارگری و رسانه های دولتی منتشر شده است، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همت نهاد آمار، نشر و آثار خود اقدام به تهیه نام کارخانه ها، تولیدی ها نموده است که حقوق کارگران را با تاخیر پرداخت کرده که در پی آن برخی از کارگران برای احقاق حقوق خود مجبور به اعتراض شدند.

گزارش زیر بخشی از گزارش سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران است که هفته آینده منتشر خواهد شد و به مناسبت روز جهانی کارگر منتشر می شود.
‎در سال ۱۳۹۲ تعداد ۲۵۰ نفر از کارگران ایران برک رشت به دلیل تعویق ۵ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۵۲ نفر از کارگران آب کامه به دلیل تعویق ۶ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۲۲۰ نفر از کارگران آجر جیل به دلیل تعویق ۸ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۵۰ نفر از کارگران آذر خاک به دلیل تعویق ۴ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۹۰ نفر از کارگران پالایشگاه آبادان به دلیل تعویق ۳ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۵۰۰ نفر از کارگران پالایشگاه آبادان به دلیل تعویق ۳ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۲۰۰ نفر از کارگران پروفیل ساوه به دلیل تعویق ۳ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۲۰۰ نفر از کارگران پروفیل ساوه به دلیل تعویق ۴ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۱۰ نفر از کارگران پیشرو مصالح شرق به دلیل تعویق ۲ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۸۰ نفر از کارگران تدبیر نیرو به دلیل تعویق ۸ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۴۰ نفر از کارگران ثمین صنعت به دلیل تعویق ۳ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۵۰ نفر از کارگران درخشان کویر یزد به دلیل تعویق ۲ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۳۰۰ نفر از کارگران ذوب آهن آلیاژی به دلیل تعویق ۴ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۲۴۰ نفر از کارگران ذوب آهن آلیاژی ملایر به دلیل تعویق ۵ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۲۳۵ نفر از کارگران ذوب آهن فولاد زاگرس به دلیل تعویق ۵ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۲۳۵ نفر از کارگران ذوب آهن فولاد زاگرس به دلیل تعویق ۴ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۷۵ نفر از کارگران رنگین نخ به دلیل تعویق ۵ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۶ نفر از کارگران رهنما صنعت به دلیل تعویق ۵ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۶۰ نفر از کارگران روزنامه شهروند به دلیل تعویق ۲ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۴۰۰ نفر از کارگران زغال‌سنگ البرز شرقی به دلیل تعویق ۲ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۰۰ نفر از کارگران سازان راه قم به دلیل تعویق ۷ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۵۰ نفر از کارگران سازمان مدیریت پسماند شهرداری به دلیل تعویق ۶ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۰۰ نفر از کارگران سازه‌های آبی به دلیل تعویق ۴ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۴۰۰ نفر از کارگران سامان کاشی به دلیل تعویق ۲ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۳۰۰ نفر از کارگران سد خاکی ژاوه به دلیل تعویق ۱ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۰۰ نفر از کارگران سد دریک چای به دلیل تعویق ۸ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۹۵ نفر از کارگران سدید ریخته‌گر به دلیل تعویق ۳ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۳۰۰ نفر از کارگران سولار به دلیل تعویق ۴ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۵۰ نفر از کارگران سیمان لوشان به دلیل تعویق ۴ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۵۰۰ نفر از کارگران شرکت پایندان به دلیل تعویق ۵ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۳۰ نفر از کارگران شرکت پیمانکاری «معتبر» به دلیل تعویق ۶ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۲۷۳ نفر از کارگران شرکت پیمانکاری خوان گل به دلیل تعویق ۳ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۴۰ نفر از کارگران شرکت پیمانکاری فخر و ظفر به دلیل تعویق ۴ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۲۰ نفر از کارگران شرکت خدماتی علوم پزشکی زابل‎ به دلیل تعویق ۱۶ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۰۰۰ نفر از کارگران شرکت صدرای بوشهر به دلیل تعویق ۳ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۲۰ نفر از کارگران شرکت صنایع دریایی ایران صدرا به دلیل تعویق ۴ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۵۰۰ نفر از کارگران شرکت صنعتی دریایی ایران به دلیل تعویق ۳ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۶۰ نفر از کارگران شهدآب به دلیل تعویق ۵ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۰ نفر از کارگران شهرداری به دلیل تعویق ۳ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۰۰۰ نفر از کارگران شهرداری بروجرد به دلیل تعویق ۲ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد نامعلوم نفر از کارگران شهرداری شوش‌تر به دلیل تعویق ۱۰ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۲۰۰ نفر از کارگران شهرداری منطقه دو آبادان به دلیل تعویق ۸ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۳۰۰ نفر از کارگران شهرداری یاسوج به دلیل تعویق ۱۱ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۲۰ نفر از کارگران صابون سازی خرمشهر «نخل» به دلیل تعویق ۵ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۸۰۰ نفر از کارگران صدرا به دلیل تعویق ۳ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۲۰ نفر از کارگران صفائیه گلشن به دلیل تعویق ۶ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۳۰ نفر از کارگران صنایع پتروشیمی به دلیل تعویق ۳ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۲۰ نفر از کارگران صنایع غذایی اسپوتا به دلیل تعویق ۹ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۶۰ نفر از کارگران صنعت فولاد‌ به دلیل تعویق ۳ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد نامعلوم نفر از کارگران فارسیت دورود به دلیل تعویق ۶ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد نامعلوم نفر از کارگران فدراسیون کشتی به دلیل تعویق ۵ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۳۰۰ نفر از کارگران فرودگاه بین‌المللی خمینی به دلیل تعویق ۶ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۶۰ نفر از کارگران فن آوران اروند به دلیل تعویق ۷ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد نامعلوم نفر از کارگران فولاد خوزستان به دلیل تعویق ۳ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۲۰۰ نفر از کارگران فولاد زاگرس به دلیل تعویق ۷ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۳۰۰ نفر از کارگران قطار شهری اهواز به دلیل تعویق ۵ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۶۰ نفر از کارگران کارخانه «آلدا» به دلیل تعویق ۳ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۵۰ نفر از کارگران کارخانه آدنیس به دلیل تعویق ۵ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۶۰ نفر از کارگران کارخانه آزمایش به دلیل تعویق ۸ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۰۰ نفر از کارگران کارخانه آزمایش به دلیل تعویق ۹ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۰۰ نفر از کارگران کارخانه آزمایش مرودشت به دلیل تعویق ۱۵ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۲۰۰ نفر از کارگران کارخانه تولید پارچه «مقدم» به دلیل تعویق ۴ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۶۰ نفر از کارگران کارخانه تولیدی استان قزوین به دلیل تعویق ۲۴ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۸۲ نفر از کارگران کارخانه دنا به دلیل تعویق ۲ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۲۵۰ نفر از کارگران کارخانه فولاد میبد به دلیل تعویق ۶ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۲۰۰ نفر از کارگران کارخانه قطعات بتنی گیلان به دلیل تعویق ۴ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۵۰ نفر از کارگران کارخانه قند کامیاب به دلیل تعویق ۱۱ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۲۵۰ نفر از کارگران کارخانه کاشی تبریز کف به دلیل تعویق ۲۸ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۵۰ نفر از کارگران کارخانه کاشی سمند به دلیل تعویق ۶ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۵۰ نفر از کارگران کارخانه کاشی سمند به دلیل تعویق ۸ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۲۵ نفر از کارگران کارخانه کنف به دلیل تعویق ۲۲ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۲۰ نفر از کارگران کارخانه لبنیات کوهرنگ به دلیل تعویق ۳ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۳۸ نفر از کارگران کارخانه ماشین لنت به دلیل تعویق ۱۱ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۵۰ نفر از کارگران کاشی سمند به دلیل تعویق ۶ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۲۰ نفر از کارگران کشتی سازی اروندان به دلیل تعویق ۶ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۵۰۰ نفر از کارگران کشتی سازی ایران صدار به دلیل تعویق ۳ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۳۰ نفر از کارگران کوهرنگ به دلیل تعویق ۴ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۳۰ نفر از کارگران کیاوش جنوب به دلیل تعویق ۴ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۲۵ نفر از کارگران گرگان فلز به دلیل تعویق ۱۲ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۶۵۰ نفر از کارگران لوله گستر به دلیل تعویق ۳ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۶۵۰ نفر از کارگران لوله گستر به دلیل تعویق ۳ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۳۱۰ نفر از کارگران ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی تبریز به دلیل تعویق ۳ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۳۰۰ نفر از کارگران ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی تبریز به دلیل تعویق ۲ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۲۵۰ نفر از کارگران ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی به دلیل تعویق ۸ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۳۰۰ نفر از کارگران ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی به دلیل تعویق ۴ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۰۰ نفر از کارگران ماشین لنت به دلیل تعویق ۱۱ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۴۳ نفر از کارگران مجتمع دامداری مهاباد به دلیل تعویق ۱۶ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۵۰ نفر از کارگران موکت پنگوئن به دلیل تعویق ۳ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۴۰ نفر از کارگران نساجی درخشان و پوشش‌گس‌تر به دلیل تعویق ۱۲ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد نامعلوم نفر از کارگران نکا سفال به دلیل تعویق ۳ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۲۰۰ نفر از کارگران نورد لوله صفا به دلیل تعویق ۲ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۳۰۰۰ نفر از کارگران نی برهفت تپه به دلیل تعویق ۲ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد ۵۱۰ نفر از کارگران نیروگاه دماوند به دلیل تعویق ۱۸ ماه حقوق اعتراض کردند.


در سال ۱۳۹۲ تعداد نامعلوم نفر از کارگران واحد صنعتی قزوین به دلیل تعویق ۳ ماه حقوق اعتراض کردند.


اسامی فعالین کارگری بازداشت شده در طی سال ۱۳۹۲ که در گزارش سالانه منعکس شده است نیز به شرح زیر است:
‎مرتضی کمساری در تاریخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۲ و در شهر تهران بازداشت شد.


حسن سعیدی در تاریخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۲ و در شهر تهران بازداشت شد.


علیرضا رضایی در تاریخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۲ و در شهر اصفهان بازداشت شد.


بهنام خدادادی در تاریخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۲ و در شهر اصفهان بازداشت شد.


علی رئوف در تاریخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ و در شهر تهران بازداشت شد.


بهرام سعیدی در تاریخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۲ و در شهر تهران بازداشت شد.


محمد قاسم خانی در تاریخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۲ و در شهر تهران بازداشت شد.


مهدی رحیمی در تاریخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۲ و در شهر تهران بازداشت شد.


شاهپور حسینی در تاریخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۲ و در شهر سنندج بازداشت شد.


فردین قادری در تاریخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۲ و در شهر سنندج بازداشت شد.


آرام زندی در تاریخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۲ و در شهر سنندج بازداشت شد.


جلیل محمدی در تاریخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۲ و در شهر سنندج بازداشت شد.


احمد‌ نصیرپور در تاریخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۲ و در شهر شهرستان مبارکه بازداشت شد.


محمود دهقان در تاریخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۲ و در شهر شهرستان مبارکه بازداشت شد.


بهزاد طالب‌پور در تاریخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۲ و در شهر شهرستان مبارکه بازداشت شد.


رامین حیدر جان در تاریخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۲ و در شهر شهرستان مبارکه بازداشت شد.


بهرام حسنی‌نژاد در تاریخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۲ و در شهر شهرستان مبارکه بازداشت شد.


مسلم غنی‌زاده در تاریخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۲ و در شهر شهرستان مبارکه بازداشت شد.


ناصر شیخی در تاریخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۲ و در شهر شهرستان مبارکه بازداشت شد.


مهدی مظفری در تاریخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۲ و در شهر شهرستان مبارکه بازداشت شد.


علی همت چراغی در تاریخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۲ و در شهر شهرستان مبارکه بازداشت شد.


مهرداد صبوری در تاریخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۲ و در شهر کامیاران بازداشت شد.


افشین ندیمی در تاریخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۲ و در شهر کامیاران بازداشت شد.


محمد احیایی در تاریخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۲ و در شهر کرج بازداشت شد.


احمد صابری در تاریخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۲ و در شهر اصفهان بازداشت شد.


کیومرث رحیمی در تاریخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۲ و در شهر اصفهان بازداشت شد.


عباس حقیقی در تاریخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۲ و در شهر اصفهان بازداشت شد.


جواد لطفی در تاریخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۲ و در شهر اصفهان بازداشت شد.


احمد‌ پور جنائی در تاریخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۲ و در شهر شهرستان مبارکه بازداشت شد.


مجتبی شریفی در تاریخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۲ و در شهر اصفهان بازداشت شد.


علیرضا ریاحی در تاریخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۲ و در شهر اصفهان بازداشت شد.


حسین سرشومی در تاریخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۲ و در شهر اصفهان بازداشت شد.
ی

وسف مهرپویا در تاریخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۲ و در شهر اصفهان بازداشت شد.


غلامرضا رحمانی در تاریخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۲ و در شهر اصفهان بازداشت شد

.
ابراهیم نوری در تاریخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۲ و در شهر اصفهان بازداشت شد

.
حیدرعلی رضایی در تاریخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۲ و در شهر اصفهان بازداشت شد.


علی هاشمی‌پور در تاریخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۲ و در شهر اصفهان بازداشت شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *