به دفاع از مبارزات توده های مردم ایران برخیزیم! جنایات رژیم جمهوری اسلامی را محکوم کنیم!

چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸ -SOS Iran-2019-12-18- بار دیگر ما درشهرهای ایران شاهد شورشهای مردمی علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران هستیم که در آن صدها نفر از زحمتکشان جان خود را از دست دادهاند تا حاکمیت بورژوازی ایران و ثروت نجومی آنها در امان بماند. وضعیتی که درسطح جهان ازشیلی تا عراق، از بولیوی تا فلسطین، سوریه و یمن حاکم است. این جوششهای اجتماعی نشانهای بیداری خلقهای سرکوبشده درپهنه جهان است.

در ایران بعلت سرکوب قهرآمیز و وحشیانه رژیم حاکم این جنبشها هربار خصلتی انفجاری بخود میگیرند و به سرعت تمامی کشور را درمینوردند. بیش از چهل سال است که رژیم دیکتاتوری حاکم حقوق دمکراتیک و اجتماعی تودههای مردم را لگدمال میکند. کارگران و فعالین اجتماعی زندانی به زیر شکنجه برده شده و یا اعدام میشوند. بیکاری، گرانی هر روزه درحال رشد مایحتاج عمومی تودهها، بی خانمانی، فقر عمومی و درماندگی، رشوه خواری و دزدی بیسابقه اموال عمومی به وسیله بوروکرات و تکنوکراتهای رژیم، همچنین آپارتاید جنسی علیه زنان و اجبار یک سیستم پدرسالار، سرکوب اقلیتهای ملی و دگراندیشان در ایران و…دلایل واقعی این شورشها هستند. قیامهای پی درپی که قبل از همه در ۲۸ دسامبر ۲۰۱۶ و اکنون در۱۴ نوامبر۲۰۱۹ درشهرهای بیشماری صورت گرفت، طبق گزارش سازمان جهانی حقوق بشر تاکنون بیش از ۳۰۰ نفرکشته، زخمیهای بیشمار وهزاران دستگیری را درپی داشته است. رهبرمذهبی، علی خامنهای و رئیس جمهور رژیم با وقاحت تمام تودههای شورشی راکه درپی گرانی بنزین، که گرانی وسایل معیشتی را تا ۳۰۰درصد به دنبال دارد، به عنوان خرابکار و هدایتشده به وسیله نیروهای خارجی خطاب کرده و با کمال وقاحت از وزارت اطلاعات و دیگر ارگانهای امنیتی میخواهند که به شیوه رژیم منفور شاه دستگیرشدگان را با سرکوب فیزیکی وروانی و شکنجه، مجبور به ندامت کنند. مسلما این اعتراضات ناگهانی که گرانی، بیکاری و بسیاری از دیگر ناعدالتی-های اجتماعی را هدف قرار دادهاند وسمبلهای رژیم را به آتش میکشند کاملا بحق است. اما این بدین معنا نیست که اینجا ما با جنبشی آگاه با دورنمائی انقلابی روبروهستیم. این جنبشها اساسا دارای یک سازماندهی انقلابی اگاهانه برای سرنگونی سیستم کهنه نیستند. بدین خاطر سرنوشت آن در نهایت توسط نیروهای درون رژیم ویا بیرون ولی در چارچوب سیستم امپریالیستی تعیین میشود. نیروهای همسوبا طبقه بورژوازی در ایران و خارج میکوشند باکمک همهجانبه دستگاههای تبلیغاتی امپریالیستی با دکترین برپائی “دمکراسی” و “حقوق بشر” امپریالیستی در وحله اول ایالات متحده آمریکا و طبقه سرمایهداری ایران این دشمنان اصلی طبقه کارگر و تودههای مردم را از زیر ضرب خارج کرده و به مبارزه علیه سمبل مذهبی، خامنهای محدود نمایند. استحالهطلبان درونی،

سلطنت طلبان، مجاهدین خلق و ناسیونال-اسلامیهای ایران و همچنین خیانت پیشگان توده-ای و ” فدائیان اکثریت” امروز در هیبت “حزب چپ ـ فدائی” نمونههائی از این نیروها هستند که این تبلیغات زهرآگین را مرکز کار خویش قرار دادهاند. رویزیونیستها و اپورتونیستها هم نبود رهبری انقلابی درون این جنبشها را میستایند تا بدین گونه توده-های مردم را ازلحاظ ایدئولوژیک خلع سلاح کرده و به سوی ایدئولوژی بورژوازی روان ساخته وبه آنها تحمیل نمایند. این جنبشها به علت تضادهای آشتیناپذیر درون خود، یعنی تضاد طبقه کارگر و زحمتکشان با طبقه حاکم سرمایهداری دارای ظرفیتی عظیماند که آنها را به خیابان میکشاند که متاسفانه در شرایط کنونی فاقد برنامه و دورنمائی انقلابیاند.و بدین خاطر خواستهای استراتژیک این مرحله از انقلاب، یعنی سرنگونی کل سیستم جمهوری اسلامی و برقراری جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگر نمیتواند جامه عمل بپوشد. ما پشتیبانی خود را را با تمامی مبارزات طبقه کارگر و زحمتکشان برای دستیابی بخواستهای دمکراتیک واجتماعیشان اعلام داشته و معتقدیم که تنها با ایجاد یک بدیل انقلابی و مداخله جو و افشای همه جانبه حاکمیت امپریالیستی ونیز ایدئولوژی نئولیبرال، میتوان دورنمای انقلابی را بروی تودههای مردم گشود و آرزوهای سرکوب شده آنها را تحقق بخشید. ما همچنین تحریمات امپریالیستی آمریکا علیه ایران را محکوم کرده و معتقدیم فشار چنین اقداماتی تنها به روی زحمتکشان و فرودستان جامعه بوده و دست ثروتمندان را برای چپاول بیشتر مردم و افزایش اعمال ترور و خفقان رژیم را به بهانه تحریم در داخل باز میگذارد. جنبشهای گسترده اجتماعی کارگران، زحمتکشان روستائی، معلمان، پرستاران و پیوند آنها در یک جنبش سراسری با رهبری پرولتری و افق انقلابی، آن زمینه اساسی برای تکامل پروسه یک انقلاب واقعی در ایران و برپائی جامعهای آزاد بدون استثمار، سرکوب و تبعیض جنسی، سرکوب ملی و مذهبی است.

سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران! سرنگون باد امپریالیسم!

ازمبارزات دمکراتیک و کمونیستی در ایران به دفاع برخیزیم!

زنده باد آزادی! زنده باد سوسیالیسم!

<یکی ازفعالین چپ در وین – اتریش >

Kontaktadresse: Iran-Rat, Amerlinghaus, Stiftgasse 8, A-1070 Wien, email:linksaktivist@gmx.at

Kundgebung der Solidaritätsplattform Iran am Samstag, den 21.12. ab 15:30 Uhr bei Ecke Mariahilferstraße/Amerlingstraße

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *