ترکیه: بیانیه ی مشترک سازمانهای عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر درباره ی تلاش به کودتا

دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵-۲۰۱۶-۰۷-۱۸-IranSOS- ما با هر گونه کودتا، تلاش برای کودتا و رویه‌های غیردمکراتیک مخالفیم و از روابط دمکراتیک مدنی واقعی و رعایت حقوق بشر دفاع می‌کنیم…

روز ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶، تلاشی برای انجام کودتا در ترکیه رخ داد. خطر کودتای نظامی هنوز وجود دارد. بسیاری از غیرنظامیان، سربازان و ماموران پلیس جان خود را از دست دادند یا در اثر خشونت و درگیری طی این سعی به کودتا زخمی شدند. با توجه به فعالیت خودروهای نظامیو جت‌های جنگنده در مراکز شهری و به‌ویژه در میان غیرنظامیان و محله‌های شهری، درگیری در این مناطق باعث نگرانی و ترس جدی در میان شهروندان شد. از سوی دیگر، شاهد بودیم که در بعضی موارد، بعضی از شهروندان واکنش‌های فراتر از اصول دمکراتیک نشان دادند و بعضی‌ها نیز اقدام به زجرکُشی کردند. به‌طورِ خلاصه، ترکیه به‌سرعت به سوی هرج و مرج شدیدی پیش می‌رود که گستره‌ی آن روشن نیست.