اتحادیه ی اروپا و فهرست «کشورهای امن»: مخالفت با حق پناهجویی

شنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۵-۲۰۱۶-۰۵-۲۸-IranSOS- روز ۳۰ مه ۲۰۱۶، کمیته‌ی آزادی‌های مدنی، عدالت و امور داخلی پارلمان اروپا اصلاحات پیشنهادی به طرح مقررات کمیسیون اروپا مورخ سپتامبر ۲۰۱۵ را به قصد تعیین فهرست مشترک «کشورهای امن مبدأ» مورد بحث قرار می‌دهد. این عنوان‌گذاری به این معناست که در این کشورها در اساس خطر تعقیب پناه‌جویان وجود ندارد و حاکمیت قانون مورد احترام است.