مصطفی پور محمدی؛ افتخار میکنیم دستور خدا را درباره منافقین اجرا کردیم

یکشنبه ۰۸ شهریور ۱۳۹۵-۲۰۱۶-۰۸-۲۹-IranSOS- مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری و از اعضایهیئت مرگ، در ادامه واکنش های زنجیره ای به انتشار فایل صدای آیت الله منتظری و طرح دوباره قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ گفتما افتخار می کنیم که دستور خدا در رابطه با منافقین را اجرا کردیم و در مقابل دشمنان خدا و ملت با قدرت ایستادیم و مقابله کردیم”.

هفت زندانی در یزد اعدام شدند

یکشنبه ۰۸ شهریور ۱۳۹۵-۲۰۱۶-۰۸-۲۹-IranSOS- هفت متهم از جمله یک زن در پرونده هایمواد مخدر و قتلدر زندان یزد به دار آویخته شدندبه گزارش هرانا به نقل از رکنا، ۵ نفر از این محکومان که یک زن و ۴ مرد بودند به اتهامقاچاق و حمل مواد مخدرو دو نفر نیز با رأی قصاص به اعدام محکوم شده بودند که این حکم سحرگاه پنجشنبه به اجرا درآمد.