‎شورای حقوق بشر سازمان ملل بایستی اقدامات خود برای آزادی زندانیان و ناپدیدشدگان در سوریه افزایش دهد ـ اولویت § HRC 30

پنجشنبه ۰۲ مهرماه ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۰۹-۲۴-IranSOS- از زمان آغاز درگیری که به قیمت جان ۲۳۰۰۰۰ تن و آوارگی بیش از نیمی از جمعیت سوریه انجامیده، شورای حقوق بشر ۱۷ قطعنامه درباره‌ی سوریه تصویب کرده است. طی این سالها، کمیسیون مستقل بین المللی این شورا نقش مهمی در جلب توجه به وضعیت انسانی و حقوق بشر در این کشور و ثبت نقض فاحش، گسترده و سامان‌مندِ حقوق بین المللی بشردوستانه و حقوق بین المللی حقوق بشر ایفا کرده است. کمیسیون مستقل بین المللی همچنین با خاطرنشان کردن راه های پاسخ‌گویی مرتکبان جنایت های بین المللی در پیشبردِ تعیین مسوؤلیت سهم داشته است. با وجود این، با کمتر و کمتر شدن کشورهایی که در باره‌ی این کشور اظهارات شفاهی مطرح می کنند، «خستگی از سوریه» در شورا دیده می شود.