‎باید کاری کنیم کارستــــــــــان “‎پیام نوروزی کمپین هنرمندان و نویسندگان”

دوشنبه ۰۳ فروردین ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۰۳-۲۳-IranSOS- همراه با شادباش های گرم نوروزی به هم میهنان مان، و بویژه به دلاوران سیاهچال های رژیم خون و خرافات و رزمندگان درون مرز، از یاران انتظار داریم که دید و بازدیدهای نوروزی را به ابزاری برای سازماندهی بهتر جنبش مردمی مبدل کنند. مبارزات ماه های پایانی سال گذشته، و از آن میان اعتصاب های کارگران و اعتراض های سراسری آموزگاران که می توانند با جنبش دانشجویان و زنان و محیط زیست تقویت شوند، نشان می دهند که علیرغم همه ی تنش آفرینی ها و تفرقه افکنی ها و اسیدپاشی ها، زمینه برای هماهنگی و سازماندهی جنبش بیش از پیش فراهم است.

ادامه خواندن “‎باید کاری کنیم کارستــــــــــان “‎پیام نوروزی کمپین هنرمندان و نویسندگان””