افغانستان؛ در کابوسی بی پایان

شنبه ۰۵ دی ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۱۲-۲۶-IranSOS- سیامک بهاری: برگزاری “شورای حراست و ثبات افغانستان” و خط و نشان کشیدن آن توسط دانه درشت های احزاب جهادی و برخی کاربدستان دولت سابق ظاهرا٬ اعلام حضور سیاسی یک اپوزیسیون رسمی در مقابل دولت فعلی است.