نگاهی سوسیالیستی به ضرورتِ مبارزه برای دمکراسی

سه شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۱۲-۰۱-IranSOS- فرامرز دادور: سازمانِ سوسیالیستی  یکی از تشکل های سیاسی/انقلابیِ توده های کارگری و زحمتکش است که برای آزادی و عدالت واقعی اجتماعی مبارزه میکند. سازمان به لحاظِ نظری/برنامه ایِ مدافعِ تحولاتِ رادیکالِ اجتماعی در راستایِ عبور از سرمایه داری و ایجادِ  جامعه ای سوسیالیستی و عاری از استثمار اقتصادی و ستم هایِ اجتماعی میباشد. در راستایِ این هدف غائی، تدوینِ یک استراتژیِ انقلابی که راهکارهایِ اصلیِ سیاسیِ آن در مسیرِ گذار به جامعهِ انسانی روشن بوده، حاکی از واقعیتهایِ موجود و موردِ حمایتِ توده های مردم باشد، ضرورت میابد.

‎درخواست عبدالفتاح سلطانی از همکاران وکیلش

سه شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۱۲-۰۱-IranSOS- عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری زندانی در اوین، طی نامه ای به همکاران وکیل خویش ضمن توضیحات و روشنگری درباره وضعیت پرونده خویش، از همکارانش خواسته است که از درخواست آرادی وی و همکارانش در آستانه انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا صرف نظر کنند تا موجب انشقاق و اختلاف نشود.