‎نهضت ملی شدن نفت

‎دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۲- IranSOS- فرح نوتاش – قدرت زنان: نهضت ملی شدن نفت (مبارزه ضد استعماری ) مردم ایران به رهبری دکتر محمد مصدق نخست وزیر ایران نه تنها در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به پیروزی انجامید بلکه تبدیل به جشن ملی ایرانیان شد. هم اکنون در اسفند ۱۳۹۲ بعد از ۶۳ سا ل ما شاهد بزرگداشت آن مبارزه و پیروزیش توسط ایرانیان در سراسر جهان هستیم و شاخص آن همراهی و همدلی توأم با احترام  جهانیان به این مبارزه مردمی و بزرگداشت آن است. ۵۰ سال سلطه ای که با امضاء قرارداد دارسی توسط در بار قاجار با امپریالیسم بریتانیا در سال ۱۲۸۰ بسته شد و در ۱۳۱۲ تمدید شد .