‎توضیحات وزارت رفاه درخصوص نامه به شهردار تهران

چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۳-۲۰۱۴-۰۷-۳۰-IranSOS- روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال خبر منتشر شده در خصوص نامه معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شهردار تهران، توضیحاتی را منتشر کرد. به گزارش ایسنا، متن این نامه به شرح زیر است:
‎”نامه مذکور صرفا بر الزام از عدم ممانعت زنان از احراز برخی از مشاغل تأکید داشته است و نفیاَ و اثباتاَ اشاره ای به تفکیک جنسییتی نداشته است به نحوی که نباید در سیاستها و بخشنامه‌ها زنان را از دسترسی به برخی از مشاغل متداول در ایران و جهان محروم ساخت.

اولین نام در شبانگاه قتل عام: “مریم گل”

چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۳-۲۰۱۴-۰۷-۳۰-IranSOS- مینا انتظاری: هر از گاهی که در ِ بند معروف ۸ زندان قزلحصار باز می شد و یک گروه جدید زندانی، باصطلاح برای تنبیه بیشتر به این بند منتقل می شدند، «حاج داوود رحمانی» رئیس لومپن قزلحصار دم در می ایستاد و با لات بازی و لودگی خاص خودش به صف بچه های تازه وارد تیکه می انداخت و می گفت: « نیروهای بالنده به پیش! اینجا منطقۀ آزاد شدَس، همه منافق و سر موضع اند، برید به پیوندین به تاریخ! »… بچه های تنبیهی معمولآ از بندهای دیگر زنان در قزلحصار و یا مستقیمآاز اوین راهی این بند می شدند.