حمایت بیشتر از بیماران روانی علیه مجازات اعدام

جمعه ۱۸ مهرماه ۱۳۹۳-۲۰۱۴-۱۰-۱۰-IranSOS- فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر امروز به مناسبت دوازدهمین (۱۲امین) روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، اجرای این مجازات را علیه اشخاص دارای مشکلات روانی، با وجود منع حقوق بین المللی، در شماری از کشورها محکوم کرد. مشکلات روانی ناشی از بیماری یا عقب ماندگی کاهش یا حذف مسؤولیت را توجیه می کنند، اما بسیاری از کشورها مثل ژاپن (‪http://www.fidh.org/ article16212‬) و ایالات متحده آمریکا‪ ‬(‪http://www.fidh.org/article14084‬) توجهی به این وضعیت ندارند. نظرخواهی از روانپزشکانی که گاهی از آموزش کافی برخوردار نیستند، به شدت ناکارآمد است و باعث می شود متهم از دفاع مناسب بهره مند نشود. در بعضی موارد چرخِ بازی حتا بیش از آغاز محاکمه به گردش در می آید.