گزارش مختصر تظاهرات ۳۰ مه۲۰۱۵ در پاریس

شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۰۶-۰۳-IranSOS- بدنبال اوجگیری سیاست های ضدّ کارگری و اولترالیبرال دولت یازدهم ِنظام سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران و از سرگیری دستگیری کارگران مستقل در آستانهء مراسم اول ماه مه سال جاری وبا توجه به وضع بسیار بد زندان های ایران و شرایط وخیم جسمی کارگران دستگیر شده ، افراد و انجمن های مدافع آزادی های مدنی، تشکل های مستقل کارگری و زندانیان سیاسی و عقیدتی، در بیش از ۲۰ پایتخت و شهرهای بزرگ اروپا، استرالیا و کانادا آکسیونهایی را در  روزهای ۳۰ و ۳۱ ماه مه برگزار کردند.