‎نامدارایی دینی و خشونت علیه زنان در ایران

نوشتۀ ناصر اعتمادی – دوشنبه ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است. در سی و پنج سال گذشته موضوع و واقعیت خشونت، به ثابت زندگی میلیون ها ایرانی به ویژه زنان ایرانی در قیاس با کل دورۀ یک صد سال گذشته تبدیل شده است. اما، آنچه بروز خشونت را، فرای صورت های مختلف آن، در سه دهۀ اخیر در ایران متمایز و متعّین می کند ای بسا همزمانی یا همزادی اش با تأسیس نوع ویژه، اگر نه بی سابقه ای از نظام سیاسی، نظام مذهبی، در این کشور و رواج و نهادینه شدن نامدارایی دینی طی همین دوره است.