‎خبر کوتاه بود:

‎‎چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۳ -۲۰۱۵-۰۱-۱۴-IranSOS- رضا دقتی: خبر کوتاه بود: شماری از مبارزین مسلح به قلم و آزادفکری، کشته شدند. شماری دیگر بر پیکرشان زخم نشست. اینک جان، روان، لبخند، آزادی و انسانیت همه ما زخمدار شده است
عازم هند بودم که که خبر کشته شدن ژرژ ولنسکی, دوست کارتونیست و همکارانش در نشریه فکاهی شارلی ابدو را شنیدم. از فراز افغانستان که می‌گذشتم این صحنه به یادم آمد.