‎تبریک تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران

‎سه شنبه٬ ۱۲ فروردین ۱۳۹۳ -IranSOS- سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با استقبال از تصمیم شورای حقوق بشر ملل متحد مبنی بر ادامه نظارت ویژه بر وضعیت حقوق بشر در ایران، انتخاب دگرباره و تمدید ماموریت جناب آقای احمد شهید  به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران برای دوره جدید را به ایشان و همه فعالان، کوشندگان و نهادها و سازمانهای حقوق بشری تبریک گفته